مالیات بر ارزش افزوده و نکاتی در این خصوص

مالیات بر ارزش افزوده

در تدوین قانون ودر عمل ، به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرائی ، چگونگی محاسبه واجرای مالیات بر ارزش افزوده بر اساس استانداردهای حسابداری وبا تکیه بر روش صورتحساب (روش تفریقی غیر مستقیم ) ارائه می گردد . در عمل هر مؤدی مالیات بر ارزش افزوده کافی است عملیات زیر را انجام دهد:

 • در هنگام خرید کالا ها وماشین آلات و یا دریافت خدمات:

علاوه بربهای مواد اولیه ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای خریداری شده را به فروشنده بپردازد. (این وجه پرداختی اعتبار مالیاتی مؤدی ودرواقع طلب او از سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد).

 • در هنگام فروش محصولات ویا ارائه خدمات :

علاوه بر بهای محصول ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای فروش رفته را از خریدار کالا یا دریافت کننده خدمات اخذ می کند.( این مبلغ که اضافه برقیمت کالا از خریدار دریافت می گردد بدهی فروشنده به سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد)

 • در پایان هر دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده: (دوره های سه ماهه یا فصلی) :

مابه التفاوت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها با مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در زمان فروش محصولات را به سازمان امور مالیاتی کشور می پردازد. به این ترتیب کل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها به مردی بازگردانده می شود وحتی اگر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدهای مردی بیشتر از دریافتی بابت فروش باشد ، مؤدی می تواند درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از سازمان امور مالیاتی بنماید ( صرف نظر از اینکه ممکن است حتی مثلا ً مواد اولیه در دوره های بعد مورد استفاده واحد تولیدی  قرار گیرد) .

مثال : جهت تبیین موضوع به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای یک کارخانه ذوب آهن توجه نمایید.

در این کارخانه تعدادی ورودی به عنوان مواد اولیه جهت تولید وتعدادی خروجی به عنوان محصولات تولید شده وجود دارد.

فرض کنید مواد اولیه مورد استفاده در این کارخانه ، قراضه آهن (که ازخارج وارد می شود ) وسنگ آهن (که درداخل تهیه می شود) باشد.

الف)- در هنگام ورود قراضه آهن به کشور از طریق گمرک ، مالیات بر ارزش افزوده آن توسط گمرک وبه نیابت از سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می شود.

ب)- هنگامی که مواد اولیه دیگر( مثلا ً ذغال سنگ وسنگ آهن ) از داخل کشور تهیه می شود مالیات بر ارزش افزوده آن به شرکتهایی که از آنها مواد اولیه خریدای شده پرداخت می شود.

ج)- کارخانه محصولات تولیدی خود (آهن آلات) را به خریداران می فروشد ومالیات بر ارزش افزوده آن را از خریداران اخذ می کند.

د)- در نهایت هرسه ماه یکبار ، مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی با بت خرید مواد اولیه و مالیات بر ارزش افزوده دریافتی بابت فروش محصولات تولید شده به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.( درصورتی که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی باشد مابه التفاوت که به عنوان طلب مؤدی محسوب می گردد حسب درخواست مؤدی استرداد ویا به حساب بستانکار دوره بعدی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی گذاشته می شود.

نکات مهم :

 • چنین نیست که در هر خرید وفروش مجبور باشید بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید بلکه این عمل هر سه ماه یک بار طی یک اظهارنامه مالیاتی برای خرید وفروشها به صورت یکجا انجام می شود وسازمان امور مالیاتی تنها در صورت لزوم فاکتورهای خرید وفروش را کنترل می کند .
 • ماخذ مالیات بر ارزش افزوده دربحث واردات عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط وارد کننده به گمرک عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی ضربدر نرخ مالیات بر ارزش افزوده.
 • فرآیند تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی یا طلب مالیاتی مؤدیان مالیاتی ،سه ماهه (فصلی) بوده و هرسه ماه یکبار با مراجعه به دفاتر خرید وفروش ودفاتر معین صورت می پذیرد.
 • در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی با چندین فرم در ارتباط خواهند بود که مهمترین آنها عبارتند از : صورتحساب خرید ، صورتحساب فروش ، دفتر خرید ، دفتر فروش واظهارنامه مالیاتی( بدیهی است که در هنگام تنظیم هریک از فرم های مذکور مشخصات خریدار وفروشنده ومشخصات کالا یا خدمات وسایر موارد مندرج در فرم ها، با دقت هرچه بیشتر تکمیل گردد)
 • ثبت نام مؤدیان مالیاتی( به موجب ماده ۱۸):مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.
 • صدور صورتحساب( بموجب ماده ۱۹)- مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد
 • تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( بموجب ماده ۲۱) مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.
 • ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی به ماموران مالیاتی (بموجب ماده ۲۶) : در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.
 • جرائم عدم انجام تکالیف ویا تخلف از مقررات قانونی (به موجب ماده ۲۲و۲۳) ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود:
  ۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛
  ۲- عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛
  ۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛
  ۴- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق؛
  ۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق؛
  ۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
  ماده۲۳ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود
 • اعتراض به اوراق مطالبه مالیات در موعد مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده۰ به موجب ماده ۲۹ ) ماده۲۹ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد. در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود
 • نگهداری دفاتر و صورتحسابها ( به موجب ماده ۳۴) ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

در صورت نیاز به مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده با مشاوران ما تماس بگیرید. تلفن تماس : ۰۳۱۳۱۳۲۰۶۵۴

تفاوت اظهارنامه اصلی با اظهارنامه جایگزین و اظهارنامه اصلاحی

تفاوت اظهارنامه اصلی با اظهارنامه جایگزین و اظهارنامه اصلاحی

همه فعالان حوزه مالی ، به خصوص حسابدرانی که در حوزه مالیاتی فعالیت می کنند باید درباره نوع و نحوه ی استفاده از اظهارنامه ی مالیاتی اطلاعات کافی داشته باشند تا به بهترین شکل از آن استفاده کنند.در این مطلب از سایت تفاوت بین اظهارنامه اصلی، اظهارنامه جایگزین و اظهارنامه اصلاحی رو خدمتتون توضیح میدم.

بعد از نصب و اجرا نرم افزار اظهارنامه ، با صفحه ای که شامل ۳ گزینه ی اصلی، جایگزین و اصلاحی است مواجه میشید،که در زمان متفاوتی باید از اونها استفاده شود.

اظهارنامه اصلی

زمانی گزینه اظهار نامه اصلی رو انتخاب میکنیم که و اولین اظهار نامه رو میخوایم ارسال کنیم و هیچ اظهار نامه ای برای آن سال شرکت یا شخص ارسال نشده باشد. این اظهار نامه باید در مهلت قانونی مقرر شده  ارسال بشه تا به علت عدم ارسال مشمول جریمه نشیم.

(مهلت قانونی اظهار نامه برای اشخاص حقیقی پایان خرداد و اشخاص حقوقی تا ۴ ماه بعد از پایان هر سال مالیاتی هست)

اظهارنامه جایگزین

ممکنه بعد از ارسال اظهارنامه اصلی و قبل از اتمام مهلت ارسال اظهار نامه متوجه اشتباه محاسباتی در اظهارنامه بشیم. در این حالت برای رفع اشتباهات باید از اظهارنامه جایگزین استفاده کنیم و توی اون مواردی که اشتباه بوده رو اصلاح کنیم. اظهار نامه جایگزین به عنوان اظهار نامه نهایی محسوب می شه و اظهار نامه قبلی ارزشی ندارد.

توجه: لزوما استفاده از اظهار نامه جایگزین در موعد بعد از تمام مهلت نیست،بلکه در زمان مهلت مقرر نیز میتوان از آن استفاده کرد.

اظهارنامه اصلاحی

با توجه به تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم، اگر بعد از اتمام مهلت قانونی ارسال اظهارنامه یعنی ۳۱ تیرماه، متوجه اشتباه محاسباتی در اظهارنامه بشیم، تا حداکثر یک ماه بعد از پایان مهلت قانونی ارسال اظهار نامه(۳۱ مرداد) ،میتوان آن مواردروتصحیح و اظهارنامه اصلاحی رو ارسال کنیم. اگر اظهارنامه اصلاحی رو در مهلت مشخص شده یک ماهه ارسال کنیم، تاریخ ارسال اظهارنامه همون تاریخ اظهارنامه اصلی محسوب میشه و مشمول جریمه عدم ارسال اظهارنامه نمی شیم.

نکته ای که در خصوص اصلاح  اظهارنامه باید در نظر داشته باشید مدل و نحوه تصحیح اطلاعات است. یعنی اگر به منظور جلوگیری از جریمه عدم ارسال اظهارنامه فقط یک اظهار نامه فاقد اطلاعات واقعی ارسال کنید ،در نهایت شما نمیتوانید در اظهار نامه اصلاحی تفاوت فاحشی ایجاد کنید و کل اظهارنامه را دگرگون کنید. گرچه در این مواقع جرایم تاخیر در ارسال اظهار نامه رقم نمیخورد ولی یک بدبینی و حساسیت در رسیدگی صورت می گیرد که ممکن است خسارات سنگینی را به شرکت تحمیل کند.

متن ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم به همراه تبصره آن در مورد اظهارنامه اصلاحی:

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهار نامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

 

تفاوت حق سنوات و پایه سنوات

باتوجه به اینکه اکثر شاغلین و یا حتی کارفرماه ها در مورد حق سنوات و پایه سنوات اطلاعی نداشته و یا با سوالاتی رو به رو بودند بر آن شدیم که بر اساس بخشنامه های وزارت کار این مسئله را برای عزیزان شفاف سازی کنیم. لذا توجه شما را به تعاریف و توضیحات زیر در مور تفاوت حق سنوات و پایه سنوات و نحوه محاسبه آنها جلب میکنم:

حق سنوات چیست و چگونه محاسبه میشود؟

حق سنوات همان پاداش پایان کار محسوب می‌شود. که در گذشته حق سنوات در پایان خدمت پرداخت می‌شد. اما در حال حاضر ، حق سنوات را میتوان پایان هر سال ، پایان قرارداد و یا پایان خدمت واریز شود.

و اینکه آیا کارگران قرارداد موقت مشمول دریافت حق سنوات می‌شوندیا خیر؟ میتوان گفت:

” بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت کار در سال ۹۲ ابلاغ شد دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست.چه تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می‌شوند.”

محاسبه حق سنوات :

حق سنوات برای کارگرانی که یک سال تمام مشغول کار بوده اند برابر با یک ماه حقوق میباشد و برای کارگرانی که کمتر از ۱۲ماه کار کرده اند به این صورت میباشد:

۳۰*مبلغ یک روزکار*تعداد روز های کارکرد/۳۶۵روز=حق سنوات

پایه سنواتی چیست و چگونه محاسبه میشود؟

موضوع یکسان بودن حقوق و دستمزد نیروهای قدیمی و دارای سابقه کاری بالا با نیروهای تازه کار و کم سابقه همیشه به عنوان یک دغدغه وجود داشت؛ از این برای جبران حداقل دستمزد و ایجاد اختلاف مناسب بین حقوق تازه واردها و افراد دارای تجربه کاری پایه سنواتی لحاظ شد.

پایه سنواتی هرساله توسط شورای عالی کار مصوب می شود و به کارگران حداقل بگیر، به صورت ماهیانه یا هر چند ماه یکبار یا در پایان سال پرداخت می گردد ومشمول از مالیات و بیمه میباشد.

تمام کارکنان ( دائم و موقت) که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. از این رو«پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یکسال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» سال ۹۷ در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۱۷۰۰ تومان (ماهیانه ۵۱ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق  متغیر خواهد بود

و بر اساس فرمول مشخص شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برایشان واریز می‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گرو های بیست گانه-(ارقام ریال در روز)

۱۰۹*۸۷۶۵۴۳۲۱گروه
۱۸۸۰۰۱۸۶۰۰۱۸۴۰۰۱۸۲۰۰۱۸۰۰۰۱۷۸۰۰۱۷۶۰۰۱۷۴۰۰۱۷۲۰۰۱۷۰۰۰نرخ پایه
۲۰۱۹۱۸۱۷۱۶۱۵۱۴۱۳۱۲۱۱گروه
۲۲۶۰۰۲۲۲۰۰۰۲۱۸۰۰۲۱۴۰۰۲۱۰۰۰۲۰۶۰۰۲۰۲۰۰۱۹۸۰۰۱۹۴۰۰۱۹۰۰نرخ پایه

 

۱-کارگاه های تولیدی و صنعتی از چه زمانی بایستی نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند؟

با توجه به بخشنامه شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۲/۹/۷۴ معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و در اجرای ماده ۱ آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۴۹) قانون کار واحد هایی که از ۱/۴/۱۳۷۵ به بعد به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می رسند، مشمول اجرای طرح می شوند و زمان رسیدن به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح می باشد.

۲- آیا شرکتهای پیمانکاری نیز ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند؟

طبق دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۸۳ کلیه پیمانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی با هر نوع فعالیت و هر تعداد کارگر مشمول اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل می باشند.

 

تاثیر پایه سنوات روی مزد به نسبت سابقه کار افراد میباشد

پایه سنوات روی مزد ماهیانه تأثیر دارد. یعنی اگر سال گذشته کارگری ۷۱۲ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد، کارفرما بایستی ۳۰ هزار تومان ماهیانه به عنوان پایه سنوات به حقوق کارگر افزاید و در مجموع ۷۴۲ هزار تومان دریافتی نیروی کار می‌شد. اما امسال از آنجایی که سابقه این کارگر دیگر از یکسال گذشته است. افزایش ۱۴ درصدی حقوق امسالش اینگونه محاسبه می‌شود که به دریافتی نقدی ۷۴۲ هزار تومان حقوق سال گذشته ۱۴ درصد افزوده می‌شود و سپس مبلغ به اضافه ۳۰ هزار تومان پایه سنوات، حداقل حقوق دریافتی امسال این کارگر است.

حق سنوات و پایه سنوات

حق سنوات و پایه سنوات

محاسبه حقوق مبنا کارگری که یک سال کارکرده است برای سال ۹۷:

(تعداد روزه ماه*×۱۷/۰۰۰) + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری=حقوق پایه ماهانه در سال دوم

نکته مهمی که در اینجا باید لحاظ شود این است که اگر کارگر در سال جاری،مضاف برحقوق ،پایه سنوات نیز دریافت میکرد (همانند توضیح بالا)حقوق ماهانه در سال دوم به صورت زیر حساب میشود:

(تعداد روزه ماه*×۱۷/۰۰۰) + ۱٫۱۴*حقوق ماهانه در سال قبل (که شامل پایه سنوات بوده)=حقوق پایه ماهانه در سال دوم

نکته:۱٫۱۴ضریب افزایش حقوق در سال جاری میباشد که هر ساله متفاوت است.

نکاتی در رابطه با معاملات فصلی

معاملات فصلی

در این مطلب به نکاتی در ارتباط با ارسال معاملات فصلی می پردازیم امیدوارم که با دقت بتوانید این نکات را استفاده نمایید.

مطابق بند ۴-۵ دستور العمل شماره ۲۰۰/۳۹۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ برای خرید های تا میزان ۵ در صد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه (فرم شماره ۴) به صورت تجمیعی به شرح (معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب) درج نمایید.

لازم به ذکر است اگر معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۵% مبلغ خرید سالیانه شما بیشتر باشد، شما به عنوان مودی دارای ریسک محسوب گردیده و در الویت رسیدگی قرار خواهید گرفت.

کد فراگیر چیست:

هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت معدن و تجارت به نشانی www.sabtaresh.tpo.ir شماره ای به عنوان شناسه (کد) فروشنده دریافت می گردد که شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی است و می بایست در سامانه صورت معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد.
ب) در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی.tax.gov.ir در بخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی وجود دارد. (منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان شماره اختصاصی اشخاص خارجی است که برای افراد حقیقی بکار می رود.)

آیا لزومی برای مهندسین ناظر در  ارسال معاملات ماده ۱۶۹ وجود دارد یا خیر؟

برای این پرسش باید پاسخ داد که در سامانه صورت معاملات اگر مهندسین ناظر کارفرما می باشند اطلاعات قرارداد و اگر پیمانکار اطلاعات خرید و فروش را لازم است تا تکمیل نمایند.

 اگر کالایی مشمول ارزش افزوده نباشد و یا مبلغی به عنوان ارزش افزوده دریافت/پرداخت نشده باشد، در قسمت مالیات و عوارض ارزش افزوده می بایست در قسمت مالیات و عوارض ارزش افزوده مبلغ صفر درج گردد.

آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل ۱۶۹ مکرر می باشند؟

براساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع (بند الف و ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور می باشند.  دفاتر اسناد رسمی می بایست مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادها، معاملات، اسناد و…. را که تحت هر عنوان از جمله (کارمزد) و (حق التحریر) از مشتریان برای انجام امور مربوطه دریافت می نمایند در فهرست فروش و تمامی هزینه ها بابت خریدهای انجام پذیرفته را در فهرست خرید ثبت و ارسال نمایند.

مهلت رسیدگی به جرائم معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرف نظر از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال و طبق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
برای مثال مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال ۹۱ نهایتا تا تاریخ ۹۷/۴/۳۱ و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۹۷/۷/۳۰ خواهد بود.

در مواردی که مودی در مهلت مقرر نسبت به تسلیم فهرست امتناع کند و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام کند صرف نظر از اینکه فهرست در مهلت مقرر یا خارج از آن ارائه شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.

ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.

ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط  به اطلاعات هویتی مودیان از جمله نام یا شماره ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات، مشمول جریمه نخواهد بود.

تمامی ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شده باشد اگر در مهلت مقرر ارسال صورت معاملات باشد مشمول جریمه نمی شود، در غیر این صورت نسبت به مودی جدید یا مابه تفاوت مبلغ افزایشی  مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.

اگر در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی نیاز به مشاوره دارید با کارشناسان ما تماس بگیرید ۳۱۳۲۰۶۵۴-۰۳۱

ذخیره مالیات بر درآمد

ذخیره مالیات بر درآمد

یکی از مواردی که در شروع سال مالی باید به آن توجه کنید ، ذخیره مالیات بر درآمد است که به دلیل اختلاف بین قوانین مالیاتی و اصول حسابداری ایجاد میشود. بدهی مالیاتی تا زمان قطعی شدن آن ماهیتی بدهکار دارد و معمولا به عنوان ذخیره مالیات ثبت میشود و یکی از بدهی های واحدهای تجاری محسوب می شود و لذا تغییر مبلغ سال جاری در سال بعدی به عنوان تغییر در برآورد محسوب می شود.

مالیات تکلیفی چیست ؟

مالیات تکلیفی بخثی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد ( برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد ) .

انواع مالیات تکلیفی:

ذخیره مالیات بر درآمد

سلام به شما عزیزان .

یکی از مواردی که در شروع سال مالی باید به آن توجه کنید ، ذخیره مالیات بر درآمد است که به دلیل اختلاف بین قوانین مالیاتی و اصول حسابداری ایجاد میشود. بدهی مالیاتی تا زمان قطعی شدن آن ماهیتی بدهکار دارد و معمولا به عنوان ذخیره مالیات ثبت میشود و یکی از بدهی های واحدهای تجاری محسوب می شود و لذا تغییر مبلغ سال جاری در سال بعدی به عنوان تغییر در برآورد محسوب می شود.

مالیات تکلیفی چیست ؟

مالیات تکلیفی بخثی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد ( برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد ) .ماده۵۳،تبصره۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک)،

 

 • مالیات تکلیفی حقوق
 • مالیات تکلیفی مضاربه
 • مالیات تکلیفی حق الوکاله
 • مالیات تکلیفی حق الزحمه ها
 • مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج
 • مالیات تکلیفی موسسات بیمه
 • تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی
 • مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها
 • مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال
 • مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام

 

– در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئول امرمشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند بود.

 

– هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد

توصیه

در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید (کارفرما) وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث ، از شخص کسب کننده درآمد ، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز کنید و اگر شما ارائه کننده خدمات ( پیمانکار ) هستید ، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند.

در خصوص مالیات بر عملکرد ، همیشه شرکت شما پرداخت کننده مالیات است . بعد از محاسبه صورتحساب سود و زیان شرکت ، میزان ۲۵% سود خالص به عنوان مالیات عملکرد محاسبه میشود . پس لازم است که حسابداران در ابتدای سال مالی میزان ذخیره مالیات بر درآمد را برای شرکت خود پیش بینی نمایند .

برای این پیش بینی میتوان از مبالغی که در سال های قبل به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت شده کمک گرفت که پس از پرداخت از حساب ذخیره خارج میکنیم.

است ..

سازمان مالیاتی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و جلوگیری از ازدحام مودیان در ثبت لیست مالیات های تکلیفی، جهت ثبت چک و لیست مالیات تکلیفی پیمانکاران توسط کارفرمایان سامانه آنلاین ارسال مالیات تکلیفی را راه اندازی کرده است. که فقط افرادی که در سامانه شماره اقتصادی جدید ثبت نام کرده اند و دارای نام کاربری و رمز عبور دریافتی بصورت کتبی و در قالب نامه می باشند می توانند از این سامانه استفاده نمایند و برای سایرین دریافت لیست پیمانکاران مانند قبل لیست دستی بوده و ثبت قبوض در ادارات امورمالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

مجازات

– در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئول امرمشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند بود.

– هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد

وظایف پیرامون مالیات تکلیفی

در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید (کارفرما) وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث ، از شخص کسب کننده درآمد ، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز کنید و اگر شما ارائه کننده خدمات ( پیمانکار ) هستید ، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند.
در خصوص مالیات بر عملکرد ، همیشه شرکت شما پرداخت کننده مالیات است . بعد از محاسب صورتحساب سود و زیان شرکت ، میزان ۲۵% سود خالص به عنوان مالیات عملکرد محاسبه میشود . پس لازم است که حسابداران در ابتدای سال مالی میزان ذخیره مالیات بر درآمد را برای شرکت خود پیش بینی نمایند .
برای این پیش بینی میتوان از مبالغی که در سال های قبل به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت شده کمک گرفت که پس از پرداخت از حساب ذخیره خارج میکنیم.
است ..

ارسال آنلاین

سازمان مالیاتی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و جلوگیری از ازدحام افراد در ثبت لیست مالیات های تکلیفی، جهت ثبت چک و لیست مالیات تکلیفی پیمانکاران توسط کارفرمایان سامانه آنلاین ارسال مالیات تکلیفی را راه اندازی کرده است. که فقط افرادی که در سامانه شماره اقتصادی جدید ثبت نام کرده اند و دارای نام کاربری و رمز عبور دریافتی بصورت کتبی و در قالب نامه می باشند می توانند از این سامانه استفاده نمایند و برای سایرین دریافت لیست پیمانکاران مانند قبل لیست دستی بوده و ثبت قبوض در ادارات امورمالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

 

رسیدگی علی الراس در اصلاحیه قانون مالیاتها

رسیدگی علی الراس در اصلاحیه قانون مالیاتها مفهومی متفاوت با گذشته دارد.

بر اساس اصلاحیه قانون و نرم افزار سامانه یکپارچه مالیاتی رسیدگی علی الراس مختص مودیانی است که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداردی نموده اند.

برای این گروه از مودیان همانطوریکه در ماده ۹۷ اصلاحی تجویز شده است اظهارنامه برآوردی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود از طریق سامانه و بدون صرف هر گونه وقت و هزینه از طریق سامانه تولید می شود بدیهی است الگوی از پیش تعیین شده در نرم افزار برای این کار تدوین می شود.

دسته بندی مودیان

مودیان مالیاتی از نظر اندازه به سه گروه بزرگ ,متوسط و کوچک تقسیم بندی میشوندورسیدگی پرونده مودیان مبتنی بر ریسک مودی خواهد بود.

مودیان مالیاتی به سه گروه بر اساس شاخص هایی از نقطه نظر ریسک تقسم بندی میشوند.مودی پر ریسک,مودی با ریسک متوسط و مودی کم ریسک

مودیانی که بر اساس اندازه و ریسک برای حسابرسی انتخاب میشوندفارغ از قبولی یا رد دفاترشان از طرف گروه حسابرسی مورد رسیدگی همه جانبه قرار می گیرند.

درآمد های معاف از مالیات

معافیت های مالیاتی

در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برخی از درآمد ها دارای معافیت مالیاتی هستند.

این معافیت ها در برخی از موارد شامل کل درآمد و در برخی نیز بخشی از درآمد را شامل میشوند.

به عقیده کارشناسان اقتصادی یکی از ظرفیت‌های مالیات ستانی در کشور بخش مغفول یا همان معاف شدگان از مالیات بوده که نزدیک به ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر برخی از فعالیت‌هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند، بدین شرح است:

 

ردیفماده قانونیبرخی درآمد های معاف از مالیات و یا با نرخ مالیات صفر
۱۱۳۲درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی ، درآمد های خدماتی بیمارستان ها ، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری
۲۱۳۳درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، شرکن های تعاونی روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها
۳۱۳۴درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی ، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ، دانشگاهها و مراکزآموزشعالی غیر انتفاعی و مهد کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی
۴۱۳۸ مکررمعادل حداقل سود عقود مشارکتی باری فراهم کنندگان آورده نقدی جهت تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی
۵۱۳۹موقوفات ، نذور ، پذیره ، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اماکن متبرکه ، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هلال احمر ، صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان های بیمه ، فعالیت های مذهبی ، خیریه و عام المنفعه
۶۱۴۱۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد صادرات مواد خام
۷۱۴۲درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوط
۸۱۴۳۱۰درصد مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالا و ۱۰درصد مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها در بورس داخلی و یا خارجی و ۵ درصد مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها در بازار خارج از بورس داخلی و یا خارجی پذیرفته شده اند
۹۱۴۵سود دریافتی از سپرده ها، اوراق مشارکت ، اوراق قرضه دولتی و خزانه

نظر مسئولین اقتصادی

اخیرا نیز مسئولان اقتصادی دولت، دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مالیاتی را مامور کردند تا در رابطه با مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بازنگری و در صورت نیاز با هدف افزایش پایه‌های مالیاتی و شفافیت بخش‌های مختلف اقتصاد، مشوق‌ها و معافیت‌ مالیاتی بی ضابطه و بی مدت را تعدیل شود.

مشاوره

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره مالیاتی با ما تماس بگیرید ۰۳۱۳۱۳۲۰۶۵۴